ANBI

RSIN: 8015.60.664
Email: info@fullcolourfestival.nl
Website: www.fullcolourfestival.nl
Postadres: Postbus 1077, 7801 CA Emmen

Doelstelling
Doelstelling volgens de regelgeving.
De stichting heeft ten doel het ontplooien van activiteiten die toename van bewustwording tot gevolg hebben met betrekking tot natuur, milieu en ontwikkelingssamenwerking, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het inzamelen van gelden;
het aanvaarden van schenkingen, erfenissen, legaten, renten en andere baten, een en ander met dien verstande dat erfenissen slechts mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; het jaarlijks organiseren van een, gratis toegankelijk, multicultureel festival, gekoppeld aan een bewustwordingsmarkt en een beurs welke inzicht geeft in ecologisch activiteiten in Nederland; alle andere wettige middelen.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het actueel beleidsplan:
Binnen de financiële middelen proberen wij de doelstelling van de stichting Earth te realiseren.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Frans van Schie
Secretaris: Margriet Kuipers
Penningmeester: Wim Eldering

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen toegekend aan bestuurders.

Balans
Door hier op 2021 te klikken zie je de balans.